14 iul.

“The Gardener XXV” de Rabindranath Tagore

„Come to us, youth, tell us truly why there is madness in your eyes?”
„I know not what wine of wild poppy I have drunk, that there is this madness in my eyes.”
„Ah, shame!”
„Well, some are wise and some foolish, some are watchful and some careless.
There are eyes that smile and eyes that weep
— and madness is in my eyes.”
”Tinere, spune-mi, de ce sunt ochii tăi plini de nebunie ?”
”Nu ştiu ce vin de maci sălbatici am băut, că-n ochii mei a apărut această nebunie.”
”Ruşine ţie!”.
”Există înţelepţi şi nebuni, prevăzători şi nepăsători.
Există ochi care zâmbesc şi ochi care plâng,
iar ochii mei sunt plini de nebunie!”
„Youth, why do you stand so still under the shadow of the tree?”
„My feet are languid with the burden of my heart, and I stand still in the shadow.”
„Ah, shame!”
„Well, some march on their way and some linger,
some are free and some are fettered
— and my feet are languid with the burden of my heart.”
”Tinere, de ce stai aşa de tăcut la umbra acestui copac?”
”Picioarele mi-s grele de povara inimii mele. Caut odihnă la umbra acestui pom”.
”Ruşine ţie!”
”Unii urmăresc drumul, alţii merg la întâmplare,
Unii sunt liberi, alţii înlănţuiţi.
Dar picioarele mele sunt grele de povara inimii mele.”
Rabindranath Tagore traducere de George Popa

23 iun.

„The Gardener XX” de Rabindranath Tagore

Day after day he comes and goes away.
Go, and give him a flower from my hair,
my friend.
If he asks who was it that sent it,
I entreat you do not tell him my name
— for he only comes and goes away.
Zi după zi el vine şi pleacă din nou.
Du-te, prietene, şi dă-i această floare din părul meu.
Dacă te întreabă cine i-o trimite,
te rog să nu-i spui,
pentru că el nu vine decât ca să plece.
He sits on the dust under the tree.
Spread there a seat with flowers and leaves,
my friend.
His eyes are sad, and they bring sadness to my heart.
He does not speak what he has in mind;
he only comes and goes away.
Stă aşezat sub copac, pe pământ.
Prietene, presară-i drept aşternut petale şi frunze.
Ochii săi sunt trişti şi privirea sa îmi răneşte inima.
El nu spune ce gândeşte,
ci vine doar şi pleacă din nou.
Rabindranath Tagore traducere de George Popa

02 iun.

„The Gardener XVI” de Rabindranath Tagore

Hands cling to hands and eyes linger on eyes:
thus begins the record of our hearts.
It is the moonlit night of March;
the sweet smell of henna is in the air;
my flute lies on the earth neglected and your garland of flowers is unfinished.
This love between you and me is simple as a song.
Mâinile noastre se înlănţuiesc, ochii noştri se caută.
Aşa începe istoria inimilor noastre.
E o noapte de martie luminată de lună.
Un parfum suav pluteşte în aer.
Flautul meu zace părăsit pe pământ, iar ghirlanda ta de flori a rămas neterminată.
Această iubire dintre tine şi mine este simplă ca un cântec.
Your veil of the saffron colour makes my eyes drunk.
The jasmine wreath that you wove me thrills to my heart like praise.
It is a game of giving and withholding, revealing and screening again;
some smiles and some little shyness, and some sweet useless struggles.
This love between you and me is simple as a song.
Vălul tău de culoarea şofranului
îmi îmbată ochii.
Coroana de iasomie pe care mi-o împleteşti îmi bucură inima ca o laudă
E un joc de daruri şi refuzuri,
de doruri şi taine;
de zâmbete şi sfiiciuni,
de dulci lupte de prisos!
Această dragoste dintre mine şi tine este simplă ca un cântec.
No mystery beyond the present;
no striving for the impossible;
no shadow behind the charm;
no groping in the depth of the dark.
This love between you and me is simple as a song.
Nici o taină dincolo de clipa de faţă.
Nici o năzuinţă către imposibil.
Pură încântare.
Nici o dibuire în adâncurile întunericului.
Această iubire dintre mine şi tine este simplă ca un cântec.
We do not stray out of all words into the ever silent;
we do not raise our hands to the void for things beyond hope.
It is enough what we give and we get.
We have not crushed the joy to the utmost to wring from it the wine of pain.
This love between you and me is simple as a song.
Să nu ne rătăcim, dincolo de cuvinte, în liniştea veşnică.
Să nu întindem mâinile către neantul nădejdilor peste putinţă.
Ne este de ajuns că dăruim şi primim.
Nu am zdrobit strugurii bucuriei până la a stoarce din ei vinul durerii.
Această iubire dintre mine şi tine este simplă ca un cântec.
Rabindranath Tagore traducere de George Popa

12 mai

„The Gardener VIII” de Rabindranath Tagore

When the lamp went out by my bed I woke up with the early birds.
I sat at my open window with a fresh wreath on my loose hair.
The young traveller came along the road in the rosy mist of the morning.
A pearl chain was on his neck, and the sun’s rays fell on his crown.
He stopped before my door and asked me with an eager cry, „Where is she?”
For very shame I could not say, „She is I, young traveller, she is I.”
Lampa se stinsese lângă patul meu. Dimineaţa m-am trezit o dată cu păsările.
M-am aşezat la fereastra deschisă şi mi-am pus în jurul părului desfăcut o coroană cu flori.
Tânărul călător sosi de-a lungul drumului în ceaţa trandafirie a dimineţii.
Un colier de perle se afla la gâtul său şi razele soarelui străluceau pe coroana lui.
El s-a oprit înaintea porţii mele şi m-a întrebat prietenos: ”Unde este ea?”
Ruşinoasă nu am putut să-i spun: „Ea, tinere călător, sunt eu, sunt eu!”
It was dusk and the lamp was not lit.
I was listlessly braiding my hair.
The young traveller came on his chariot in the glow of the setting sun.
His horses were foaming at the mouth, and there was dust on his garment.
He alighted at my door and asked in a tired voice, „Where is she?”
For very shame I could not say, „She is I, weary traveller, she is I.”
Ziua sfârşea şi lampa nu se aprinsese încă.
Îmi împleteam gânditoare şuviţele de păr.
Tânărul călător veni pe carul său în splendoarea soarelui apune.
Caii săi erau înspumaţi şi veşmintele sale acoperite de praf.
El coborî la poarta mea şi mă întrebă cu glasul obosit: ”Unde este ea?”
Ruşinoasă nu am putut să-i spun: ”Ea, călătorule obosit, ea sunt eu, sunt eu!”
It is an April night. The lamp is burning in my room.
The breeze of the south comes gently. The noisy parrot sleeps in its cage.
My bodice is of the colour of the peacock’s throat, and my mantle is green as young grass.
I sit upon the floor at the window watching the deserted street.
Through the dark night I keep humming, „She is I, despairing traveller, she is I.”
E o noapte de aprilie. Lampa arde în odaie.
Zefirul din sud suflă blând. Gălăgiosul papagal doarme în colivie.
Rochia mea are culoarea gâtului de păun, şi mantia mi-i verde ca iarba cea proaspătă.
Stau la fereastră şi privesc strada pustie.
În noaptea cea neagră, eu murmur neîncetat: ”Ea, călătorule deznădăjduit, sunt eu, sunt eu!”
Rabindranath Tagore traducere de George Popa

21 apr.

„The Gardener V” de Rabindranath Tagore

I am restless. I am athirst for far-away things.
My soul goes out in a longing to touch the skirt of the dim distance.
O Great Beyond, O the keen call of thy flute!
I forget, I ever forget, that I have no wings to fly, that I am bound in this spot evermore.
Nu izbutesc să-mi aflu hodină. Mi-e sete de nemărginire.
Sufletul meu năzuieşte către neştiutele depărtări.
O, tu, Marele Dincolo, o, sfâşietoare chemare a flautului tău!
Uit, uit mereu că nu am aripi să zbor, că sunt mereu legat de pământ.
I am eager and wakeful, I am a stranger in a strange land.
Thy breath comes to me whispering an impossible hope.
Thy tongue is known to my heart as its very own.
O Far-to-seek, O the keen call of thy flute!
I forget, I ever forget, that I know not the way, that I have not the winged horse.
Mi-e sufletul arzător şi somnul nu mă prinde. Sunt un străin în ţară străină.
Tu murmuri la urechea mea o nădejde mai presus de putinţă.
Inima mea îţi cunoaşte glasul ca şi cum ar fi al ei.
O, Mare Necunoscut, o , sfâşietoare chemare a flautului tău!
Uit, uit mereu că nu cunosc drumul, că nu am cal înaripat.
I am listless, I am a wanderer in my heart.
In the sunny haze of the languid hours, what vast vision of thine takes shape in the blue of the sky!
O Farthest end, O the keen call of thy flute!
I forget, I ever forget, that the gates are shut everywhere in the house where I dwell alone!
Nu-mi aflu liniştea. Sunt străin de propria mea inimă.
în ceaţa însorită a orelor grele de dor, ce imensă viziune îmi apare despre tine pe azurul cerului!
O, Mare Necunoscut! O, Sfâşietoare chemare a flautului tău!
Uit, mereu uit că pretutindeni gratiile sunt închise, în casa în care rămân singuratic.
Rabindranath Tagore traducere de George Popa

31 mart.

„Fruit-Gathering I” de Rabindranath Tagore

Bid me and I shall gather my fruits
to bring them in full baskets into your courtyard,
though some are lost and some not ripe.
Porunceşte, şi eu voi culege toate fructele mele
pentru a ţi le aduce în coşuri pline în grădina ta,
cu toate că unele din ele s-au trecut, iar altele sunt încă necoapte.
For the season grows heavy with its fulness,
and there is a plaintive shepherd’s pipe in the shade.
Căci anotimpul devine greu în splendoare,
iar fluierul păstorului suspină în umbră.
Bid me and I shall set sail on the river.
The March wind is fretful, fretting the languid waves into murmurs.
Dă poruncă, şi eu voi pune să se umfle pânza corabiei pe râu.
Vântul de martie s-a ridicat şi a tulburat valurile care lâncezeau.
The garden has yielded its all,
and in the weary hour of evening
the call comes from your house
on the shore in the sunset.
Grădina şi-a exaltat tot sufletul său,
şi în ceasul mâhnit al serii,
o chemare a venit de la casa ta,
pe plaja pe care-o îmbracă în aur asfinţitul.

© 2023 blog.ro-en.ro