08 iul.

„After Long Silence” de William Butler Yeats

Speech after long silence; it is right,
All other lovers being estranged or dead,
Unfriendly lamplight hid under its shade,
The curtains drawn upon unfriendly night,
That we descant and yet again descant
Upon the supreme theme of Art and Song:
Bodily decrepitude is wisdom; young
We loved each other and were ignorant.
A vorbi dup-o lungă tăcere, e bine.
Cei ce dragi ieri ne-au fost, ne sunt morţi sau străini
Perdelele-s trase spre noaptea vecină.
Abajurul alină-n odaie lumini.
Discutăm despre Artă şi Cântec, o temă
socotită supremă-ntre oameni savanţi.
Destrămare trupească e înţelepciunea.
Tineri, noi ne iubeam, şi eram ignoranţi.
William Butler Yeats traducere de Lucian Blaga

13 nov.

„An Irish Airman Foresees His Death” de William Butler Yeats

Nor law, nor duty bade me fight,
Nor public men, nor cheering crowds,
A lonely impulse of delight
Drove to this tumult in the clouds;
I balanced all, brought all to mind,
The years to come seemed waste of breath,
A waste of breath the years behind
In balance with this life, this death.
Viaţă şi moarte
Nu lege, nici plată mă fac să lupt,
Nici public – nici aplauze şi flori,
Sunt condus doar de-al sângelui tumult
Când singur zbor departe, printre nori;
Am cântărit tot, am judecat tot,
Anii ce vin n-au însemnătate,
Anii trecuţi nu merită un zlot –
Cât această viaţă,-această moarte.
William Butler Yeats traducere de Petru Dimofte

30 oct.

„The Wild Swans at Coole” de William Butler Yeats

The trees are in their autumn beauty,
The woodland paths are dry,
Under the October twilight the water
Mirrors a still sky;
Upon the brimming water among the stones
Are nine-and-fifty Swans.
Copacii au căpătat frumuseţea lor de toamnă,
Potecile din păduri sunt uscate.
În amurgul de octombrie apa
Oglindă un cer liniştit;
Pe ape lucind între pietre
Stau cincizeci şi nouă de lebede.


Continuare »

20 mart.

„The Valley of the Black Pig” de William Butler Yeats

The dews drop slowly and dreams gather; unknown spears
Suddenly hurtle before my dream-awakened eyes,
And then the clash of fallen horsemen and the cries
Of unknown perishing armies beat about my ears.
We who still labour by the cromlech on the shore,
The grey cairn on the hill, when day sinks drowned in dew,
Being weary of the world‘s empires, bow down to you,
Master of the still stars and of the flaming door.
Roua picură încet şi visuri de adună; necunoscute paloşe
Deodată se ciocnesc în faţa ochilor mei treziţi din vis.
Apoi zgomotul surd de călăreţi căzuţi şi ţipetele
Necunoscutelor oşti pierind, îmi loveşte auzul.
Noi care arăm azi, lângă piatra druizilor, pe ţărm,
Cairnul cenuşiu de pe deal când ziua cade înecată în rouă
Obosiţi de împărăţiile lumii, ne închinăm ţie,
Stăpâne al stelelor tăcute şi al porţii înflăcărate.
William Butler Yeats traducere de Ion Pillat

20 feb.

„He Wishes for the Cloths of Heaven” de William Butler Yeats

Had I the heavens‘ embroidered cloths,
Enwrought with golden and silver light,
The blue and the dim and the dark cloths
Of night and light and the half-light,
I would spread the cloths under your feet:
But I, being poor, have only my dreams;
I have spread my dreams under your feet;
Tread softly because you tread on my dreams.
De aş avea hainele împodobite ale cerului
Cusute cu rază de soare şi de argint,
Albastrele, ştersele şi negrele haine
Ale nopţii, ale luminii şi ale penumbrii,
Aş întinde hainele sub picioarele tale;
Dar eu, săracul de mine, n-am decât vise;
Mi-am întins visele sub picioarele tale.
Calcă uşor, căci păşeşti peste visele mele.
William Butler Yeats traducere de Ion Pillat

12 dec.

„When You Are Old” de William Butler Yeats

When you are old and grey and full of sleep,
And nodding by the fire, take down this book,
And slowly read, and dream of the soft look
Your eyes had once, and of their shadows deep;
Când vei fi bătrână, cu părul sur şi plin de somn,
Când vei da din cap, moţăind lângă vatră, ia această cartea a mea
Şi citeşte-o încet, şi visează la galeşa privire
Pe care o avură ochii tăi odată şi la umbrele lor adânci;
How many loved your moments of glad grace,
And loved your beauty with love false or true,
But one man loved the pilgrim Soul in you,
And loved the sorrows of your changing face;
La câţi au iubit clipele tale de veselă drăgălăşie
Şi ţi-au iubit frumuseţea cu dor fals sau adevărat;
Dar un singur om a iubit călătorul suflet din tine,
Şi a iubit durerile din obrazul tău schimbat,
And bending down beside the glowing bars,
Murmur, a little sadly, how Love fled
And paced upon the mountains overhead
And hid his face amid a crowd of stars.
Şi aplecat puţin printre gratiile înflăcărate,
Şopteşte, cam trist, cum iubirea fuge mereu,
Şi trecând peste munţii ce stau deasupra atingerii noastre,
Îşi ascunde faţa în roiul de stele pribegi.
William Butler Yeats traducere de Ion Pillat

© 2022 blog.ro-en.ro