Iulia Muşat

31 Aug

DOOM 2: neoxigenat – nepotism

* neoxigenat este adjectiv masculin cu pluralul neoxigenați și femininul neoxigenată-neoxigenate

! nepământean câștigă și valoare substantivală, pe lângă cea adjectivală mai veche; este masculin cu pluralul nepământeni și femininul nepământeană-nepământene

! neplată (ne-pla-tă) rămâne substantiv feminin, dar îți schimbă forma de genitiv – neplății (dispare neplatei)

* nepoluant (ne-po-lu-ant) apare ca noutate, adjectiv masculin cu pluralul nepoluanți și femininul nepoluantă-nepoluante

! nepotism rămâne substantiv neutru, dar se precizează valoarea lui familiară și forma de plural – nepotisme

28 Aug

a (se) repeta

Verbul a (se) repeta vine din franceză – répéter – şi are un corespondent în germană – repetieren. Înseamnă, mai întâi de toate, „a spune, a face, a produce încă o dată (sau de mai multe ori) ceea ce a mai fost spus, făcut sau produs” ori – reflexivul – „a se produce, a se întâmpla, a avea loc din nou”.

Termenul are şi o serie de sensuri particulare, având în vedere, de pildă, acţiunea de „a citi un text de două sau de mai multe ori pentru a înţelege bine” sau, în condiţii şi mai precise, „a face repetiţia unei lecţii, a unui rol, a unei piese de teatru, muzicale etc.”

În principiu, pare a avea conotaţii pozitive, dar iată şi o modificare de registru: „a urma din nou cursurile clasei sau anului de studiu în care a rămas repetent”, sens utilizat pentru elevi sau studenţi.

Continuare »

24 Aug

DOOM 2: neocupat – neopozabil

* neocupat (ne-o-cu-pat) apare ca noutate, adjectiv masculin cu pluralul neocupați și femininul neocupată-neocupate

* neodarwinism este substantiv neutru („teorie în biologie care considera drept factori fundamentali ai evoluției mutațiilor, migrațiile populațiilor, procesele genetice întâmplătoare și selecția naturală”). Din aceeași familie lexicală, apare și *neodarwinist, termen ce are atât valoare adjectivală, cât și substantivală – masculin cu pluralul neodarwiniști și femininul neodarwinistă-neodarwiniste.

! neogrec (ne-o-grec) nu mai trimite, simplist, la grec, ci este menționat ca adjectiv de sine stătător, masculin cu pluralul neogreci și femininul neogreacă (fără plural feminin precizat)

* neoliberal are atât valoare adjectivală, cât și substantivală – masculin cu pluralul neoliberali și femininul neoliberală-neoliberale

* neopozabil (ne-o-po-za-bil) este adjectiv nou, masculin cu pluralul neopozabili și femininul neopozabilă-neopozabile

21 Aug

a hoinări

Verbul a hoinări este format prin derivare de la adjectivul hoinar, iar sensul cel mai comun este „a umbla hoinar, a bate drumurile, a călători mult și fără țintă, fără rost, fără căpătâi”. La rândul său, adjectivul s-a format prin derivare de la substantivul hoină/oină – termen cu origine necunoscută, numele unui joc vechi.

Dintre sinonimele cel mai des folosite, mai aproape de sensul profund al termenului se găsesc a colinda, a cutreiera, a peregrina, a pribegi, a rătăci, iar a vagabonda poate fi considerat un echivalent cu o nuanță ușor peiorativă. Regionalismele și arhaismele sunt multe și interesante: a bădădăi, a budușlui, a hăimăni, a horhăi, a lăinici, a nemernici, a ștrengări, a tălălăi, a techerghi.

Sunt frumoase și expresiile echivalente, care par a folosi cu precădere două verbe: a umbla creanga ori a umbla frunza frăsinelului, a umbla lelea / teleleu, dar și a bate străzile, drumurile sau pădurile. Iar dintre neologisme, dicționarele identifică un singur sinonim, livrescul a flana, venit din franceză (flâner).

Continuare »

17 Aug

DOOM 2: neobaroc – neocortex

* neobaroc (ne-o-ba-roc) are două articole dedicate, întrucât are două valori morfologice distincte. Primul sens este unul adjectival, masculin neobaroci și femininul neobarocă-neobaroce. Cea de-a doua valoare este cea substantivală – este neutru, fără a i se indica forma de plural („curent și stil artistic bombastic care încearcă să reînvie barocul”).

* neobedient (ne-o-be-di-ent) apare ca adjectiv masculin cu pluralul neobedienți și femininul neobedientă-neobediente

* neobligatoriu (ne-o-bli-ga-to-riu) este, și el, adjectiv masculin cu femininul neobligatorie și pluralul comun neobligatorii

* neocomunism (ne-o-co-mu-nism) apare ca substantiv neutru. Din aceeași familie lexicală, este introdus și *neocomunist – cu valoare adjectivală și substantivală, masculin cu pluralul neocomuniști și femininul neocomunistă-neocomuniste.

! neocortex (ne-o-cor-tex) este substantiv neutru cu pluralul neocortexuri

14 Aug

a tremura

Verbul a tremura vine din latinescul tremulare şi face parte din fondul vechi al limbii, motiv pentru care are o mulţime de întrebuinţări. Se foloseşte pentru fiinţe şi pentru părţi ale corpului lor – „a face mişcări involuntare, rapide şi repetate din cauza frigului, a fricii, a bolii etc.”, dar şi despre plante – „a face o mişcare uşoară şi repetată, a se mişca lin dintr-o parte în alta”, fiind sinonim cu a oscila, a se clătina.

Sensurile secundare se pot referi, de pildă, la lumini şi umbre („a se produce rapid şi intermitent, prin alternare; a produce efecte schimbătoare”, echivalentul lui a licări, a se juca, a pâlpâi), la ape („a se mişca în unduiri uşoare”, sinonim cu a se încreţi) ori la pământ („a se zgudui, a se cutremura sau a da impresia că se zguduie”), la sunete şi melodii ori la glas („a avea variaţii de ton”, echivalent al lui a vibra).

Sensul figurat are în vedere, în general, oamenii şi sentimentele lor, însemnând „a fi cuprins de o emoţie puternică”, sinonim cu a se înfiora, a se cutremura. Există şi o serie de expresii des utilizate, precum „a tremura după bani” sau „a tremura carnea pe cineva”. Dintre sinonime, dicţionarele mai menţionează a dârdâi, a se scutura, a tresări, a se îngrozi, a fremăta, a palpita, a țâțâi.

Continuare »

© 2017 blog.ro-en.ro