Arhiva categoriei 'Ortografie'

02 Noi

DOOM 2: nevăzător – nevoit

* nevăzător apare ca noutate, având atât valoare adjectivală, cât și substantivală; este masculin cu pluralul nevăzători și femininul nevăzătoare-nevăzătoare

! nevăzute, care funcționează exclusiv în locuțiunea adverbială pe nevăzute, are acum un articol separat de cel al adjectivului nevăzut

* neviabil (ne-vi-a-bil) este nou, adjectiv masculin cu pluralul neviabili și femininul neviabilă-neviabile

! a se nevoi trece în clasa reflexivelor; este învechit și popular, având indicativul prezent el se nevoiește, imperfectul el se nevoia și conjunctivul să se nevoiască. Din aceeași familie lexicală, !nevoiaș primește acum și valoare substantivală, pe lângă cea adjectivală mai veche – masculin cu pluralul nevoiași și femininul nevoiașă-nevoiașe.

* nevoit (obligat) este un adjectiv nou, masculin cu pluralul nevoiți și femininul nevoită-nevoite

02 Noi

Accesul interzis

Câtă diferenţă face o literă :))

26 Oct

DOOM 2: neurastenic – neutru

! neurastenic este adjectiv masculin (cu pluralul neurastenici și femininul neurastenică-neurastenice), care trimitea, anterior, la astenic; acum primește drepturi depline și dublă despărțire în silabe – ne-u-ras-te-nic/ne-ur-as-te-nic. Din aceeași familie lexicală, DOOM-ul înregistrează modificările suferite de substantivul !neurastenie (feminin cu genitiv-dativul neurasteniei și pluralul neurastenii), ale verbului !a neurasteniza (cu indicativul prezent neurastenizează), precum și ale altui adjectiv – !neurastenizant (masculin cu pluralul neurastenizanți și femininul neurastenizantă-neurastenizante).

! neuropsihiatrie trimitea, și el, anterior, la psihiatrie; acum este substantiv feminin, cu genitiv-dativul neuropsihiatriei; despărțirea în silabe se poate face ne-u-rop-si-hi-a-tri-e/ne-u-ro-psi-hi-a-tri-e

! neuropsihilogie este în aceeași situație; feminin cu genitiv-dativul neuropsihologiei, se desparte ne-u-rop-si-ho-lo-gi-e/ne-u-ro-psi-ho-lo-gi-e

! neutrino (ne-u-tri-no) este substantiv masculin („particulă elementară neutră, stabilă, cu masă neglijabilă”); se articulează neutrinoul și are pluralul neutrino

! neútru rămâne cu o singură variantă accentuală (anterior, era corectă și accentuarea pe e); este adjectiv masculin cu pluralul neutri și femininul neutră-neutre. Este menționat, ca noutate, substantivul *neutru, de gen neutru și cu articularea neutrul.

19 Oct

DOOM 2: neștiință – netrebuincios

! neștiință este substantiv feminin cu genitiv-dativul neștiinței; se desparte corect neș-ti-in-ță/ne-ști-in-ță. Din aceeași familie lexicală, apare ca noutate *neștiințific, adjectiv masculin cu pluralul neștiințifici și femininul neștiințifică-neștiințifice.

! neștire apare ca termen învechit – substantiv feminin cu genitiv-dativul neștirii. Un alt termen cu aceeași formă este *neștire care funcționează exclusiv în locuțiunea adverbială în neștire. Pentru ambele cuvinte, despărțirea în silabe se face corect fie ne-ști-re, fie ne-ști-re.

* netalentat este nou, adjectiv masculin cu pluralul netalentați și femininul netalentată-netalentate

! netrebnic primește și valoare substantivală, pe lângă cea adjectivală mai veche; este masculin cu pluralul netrebnici și feminin netrebnică-netrebnice

* netrebuincios (ne-tre-bu-in-cios) este adjectiv masculin cu pluralul netrebuincioși și femininul netrebuincioasă-netrebuincioase

12 Oct

DOOM 2: nestabil – nestingibil

! nestabil este adjectiv masculin cu pluralul nestabili și femininul nestabilă-nestabile; noutatea este dubla despărțire în silabe: nes-ta-bil/ne-sta-bil. Din aceeași familie lexicală și cu aceleași modificări, este menționat substantivul !nestabilitate, feminin cu genitiv-dativul nestabilității.

! nestemată are dublă valoare morfologică, adjectivală și substantivală, feminin cu pluralul nestemate

! nestimat apare ca adjectiv masculin cu pluralul nestimați și femininul nestinată-nestimate; ca toate derivatele de acest tip, acceptă acum două despărțiri în silabe: nes-ti-mat/ne-sti-mat

* nestingherit este un adjectiv nou, masculin cu pluralul nestingheriți și femininul nestingherită-nestingherite; se desparte nes-tin-ghe-rit/ne-stin-ghe-rit

! nestingibil (nes-tin-gi-bil/ne-stin-gi-bil) se folosește rar – „care nu poate fi stins, potolit”; este adjectiv masculin cu pluralul nestingibili și femininul nestingibilă-nestiginbile

05 Oct

DOOM 2: nesofisticat – nespus

* nesofisticat apare ca noutate, adjectiv masculin cu pluralul nesofisticați și femininul nesofisticată-nesofisticate

! nespălat are pluralul nespălați și femininul nespălată-nespălate; nouă este acceptarea ambelor forme pentru despărțirea în silabe – nes-pă-lat/ne-spă-lat

! nesperat are și el aceeași problemă cu dubla despărțire în silabe: nes-pe-rat/ne-spe-rat; este adjectiv masculin cu pluralul nesperați și femininul nesperată-nesperate

! nesportiv e adjectiv și el, masculin cu pluralul nesportivi și femininul nesportive, despărțit nes-por-tiv/ne-spor-tiv

! nespus intră în aceeași categorie a adjectivelor (masculin cu pluralul nespuși și femininul nespusă-nespuse) care permit acum două soluții corecte pentru despărțirea în silabe: nes-pus/ne-spus

© 2017 blog.ro-en.ro