Arhiva categoriei 'Ortografie'

16 aug.

DOOM 2: ortoscopic – oscilografie

! ortoscopic este adjectiv, masculin cu pluralul ortoscopici și femininul ortoscopică-ortoscopice; se folosește despre sisteme optice care formează imagini corecte, fără distorsiuni, iar termenul are acum două modalități corecte de despărțire în silabe – or-tos-co-pic/or-to-sco-pic. Din aceeași familie lexicală, substantivul feminin !ortoscopie păstrează genitiv-dativul ortoscopiei, dar suferă aceleași modificări pe partea fonetică.

* ortostatic apare ca noutate, adjectiv masculin cu pluralul ortostatici și femininul ortostatică-ortostatice; înseamnă „care se produce numai în poziție verticală” și se desparte fie or-tos-ta-tic, fie or-to-sta-tic

! osaná / osána este interjecție cu două posibilități de pronunție

! a se osârdui trece în clasa reflexivelor; înseamnă „a se strădui, a se osteni”, iar formele lui sunt: se osârduiește pentru indicativ prezent, se osârduia pentru imperfect și să se osârduiască pentru conjunctiv

* oscilografie este substantiv nou, feminin cu genitiv-dativul oscilografiei și pluralul oscilografii („înregistrare a oscilațiilor cu ajutorul oscilografului”)

09 aug.

DOOM 2: ortodiascopie – ortoptică

! ortodiascopie trimitea, anterior, la diascopie; acum are articol propriu și două despărțiri corecte în silabe: or-to-di-as-cop-pi-e/or-to-di-a-sco-pi-e; este substantiv feminin cu genitiv-dativul ortodiascopiei și pluralul ortodiascopii („metodă radioscopică pentru obținerea contururilor unui obiect în mărime naturală”)

! ortodonție este substantiv feminin cu genitiv-dativul ortodonției; despărțirea în silabe se face acum în două feluri – or-to-don-ți-e/ort-o-don-ți-e

! ortodox are acum și valoare substantivală, alături de cea adjectivală; are formă pentru masculin cu pluralul ortodocși și femininul ortodoxă-ortodoxe

! ortopter e substantiv neutru cu pluralul ortoptere; se desparte or-top-ter/or-to-pter (ordin de insecte din care fac parte greierele și cosașul)

* ortoptic apare ca noutate, este adjectiv masculin cu pluralul ortoptici și femininul ortoptică-ortoptice; are două variante pentru despărțirea în silabe – or-top-tic/ort-op-tic. Tot nou este și substantivul feminin *ortoptică cu genitiv-dativul ortopticii, care se desparte la fel.

02 aug.

DOOM 2: ornitopter – orticonoscop

! ornitopter („aeronavă cu aripi batante”) este substantiv neutru care acceptă acum două despărțiri corecte în silabe: or-ni-top-ter/or-ni-to-pter; pluralul rămâne neschimbat – ornitoptere

! oronim („denumire topografică pentru formele de relief”) este substantiv neutru, cu pluralul oronime, și acceptă acum două silabații: o-ro-nim/or-o-nim. Aceeași schimbare o suferă și mai noul membru al familiei sale lexicale, adjectivul *oronimic („care denumește o formă de relief” – cu pluralul oronimici și femininul oronimică-oronimice), dar și termenii anterior existenți: substantivul !oronimic (neutru cu pluralul oronimice) și substantivul !oronimie (feminin cu genitiv-dativul oronimiei – totalitatea numelor formelor de relief și denumire a științei care le studiază).

! a se ortăci este un regionalism (a se întovărăși) care trece în clasa reflexivelor; are indicativul prezent se ortăcește, imperfectul se ortăcea și conjunctivul prezent să se ortăcească

! ortic este un adjectiv folosit exclusiv pentru substantivul triunghi, având deci singularul cu formă de masculin și pluralul pentru feminine – ortice („triunghi ale cărui vârfuri sunt punctele de intersecție ale înălțimilor cu laturile opuse vârfurilor triunghiului din care sunt coborâte”)

! orticonoscop este sinonim al lui orticon („tub de luat vederi în camerele de televiziune); este substantiv neutru cu pluralul orticonoscoape, care acceptă acum două despărțiri în silabe: or-ti-co-nos-cop/or-ti co-no-scop

26 iul.

DOOM 2: Orient – ornat

* Orient (zonă geografică) se desparte O-ri-ent și este substantiv propriu neutru. Din aceeași familie cu el, apar două compuse, ambele substantive comune neutre: *Orientul Apropiat (O-ri-en-tul A-pro-pi-at) și *Orientul Mijlociu (O-ri-en-tul Mij-lo-ciu).

* ori încotro este o structură alcătuită din conjuncție + adverb – du-te acolo ori încotro vrei

* orișicât (ori-și-cât) are acum și valoare adverbială. Este folosit în registrul popular, la fel ca și !orișicâți – pronume nehotărât masculin, cu femininul orișicâte și genitiv-dativul orișicâtora.

* ORL / O.R.L. se citește orele și este substantiv neutru

! ornat este în continuare substantiv neutru, dar primește câteva lămuriri suplimentare; este un termen învechit, al cărui plural – ornate este sinonim cu odăjdii (veșminte de ceremonie)

19 iul.

DOOM 2: organdi – ori cum

! organdi este un substantiv neutru care denumește un tip de țesătură; atunci când se referă la sorturi, are și formă de plural – organdiuri

! orgasm este substantiv neutru care are acum, spre deosebire de vechea normă, și formă de plural – orgasme

! orgelet (un sinonim al lui urcior) este substantiv neutru cu pluralul orgelete; spre deosebire de regulile vechi, acum nu se mai recomandă pronunția venită din franceză

* ori care este o structură alcătuită din conjuncție + pronume, ce funcționează în contexte de tipul care poate ori care vrea. În același fel se folosește și *ori câți (conjuncție + pronume), în construcții precum câți pot ori câți vor; este menționat separat !oricâți, pronume nehotărât masculin, cu femininul oricâte și genitiv-dativul oricâtora. Din aceeași serie de conjuncție + pronume, mai apar *ori ce (ce poate ori ce vrea) și *ori cine (cine poate ori cine vrea).

* ori când deschide seria structurilor alcătuite din conjuncție + adverb (când poate ori când vrea), din care mai fac parte *ori cât (cât poate ori cât vrea) – diferit de adverbul *oricât –, dar și *ori cum (cum poate ori cum vrea)

12 iul.

DOOM 2: orbul găinilor/găinii – orfevrier

* orbul găinilor / găinii (denumirea populară a unei boli) este substantiv neutru

! órdie / ordíe (hoardă, oaste turcească sau tătară) are două variante de pronunție și se desparte or-di-e; este substantiv feminin cu genitiv-dativul órdiei/ordíei și pluralul órdii/ordíi

! ordinal este adjectivul substantivului numeral (motiv pentru care, în vechea normă, avea genul neutru); acum este înregistrat ca adjectiv masculin, cu formă de feminin la plural – ordinale

! orfan are atât valoare adjectivală, cât și substantivală – masculin cu pluralul orfani și femininul orfană-orfane

! orfevrier (or-fe-vri-er) poate fi adjectiv sau substantiv, masculin cu pluralul orfevrieri și femininul orfevrieră-orfevriere (care se referă sau aparține orfevrăriei – „meșteșugul creării obiectelor de artă aplicată, din metale prețioase”)

© 2018 blog.ro-en.ro