Arhiva categoriei 'Ortografie'

14 Sep

DOOM 2: nerăsuflate – nerespectuos

! nerăsuflate funcționează doar în locuțiunea adverbială pe nerăsuflate (ră-su-fla-te)

* nerealist (ne-re-a-list) apare ca adjectiv masculin cu pluralul nerealiști și femininul nerealistă-nerealiste

* nereceptiv e adjectiv masculin cu pluralul nereceptivi și femininul nereceptivă-nereceptive

* nerecuperabil este și el adjectiv masculin cu pluralul nerecuperabil și femininul nerecuperabilă-nerecuperabile

* nerespectuos se desparte ne-res-pec-tu-os și este adjectiv masculin cu pluralul nerespectuoși și femininul nerespectuoasă-nerespectuoase

07 Sep

DOOM 2: nepregătite – nerațional

* nepregătite apare în structura pe nepregătite (locuțiune adverbială)

* neprofesionist (ne-pro-fe-si-o-nist) este adjectiv nou, masculin cu pluralul neprofesioniști și femininul neprofesionistă-neprofesioniste

* nepusă masă (familiar, popular) funcționează în structuri precum pe nepusă masă sau cu nepusă masă – locuțiuni adjectivale sau adverbiale

* nerambursabil este adjectiv cu pluralul nerambursabili și femininul nerambursabilă-nerambursabile

* nerațional (ne-ra-ți-o-nal) apare, de asemenea, ca adjectiv nou, masculin cu pluralul neraționali și femininul nerațională-neraționale

24 Aug

DOOM 2: neocupat – neopozabil

* neocupat (ne-o-cu-pat) apare ca noutate, adjectiv masculin cu pluralul neocupați și femininul neocupată-neocupate

* neodarwinism este substantiv neutru („teorie în biologie care considera drept factori fundamentali ai evoluției mutațiilor, migrațiile populațiilor, procesele genetice întâmplătoare și selecția naturală”). Din aceeași familie lexicală, apare și *neodarwinist, termen ce are atât valoare adjectivală, cât și substantivală – masculin cu pluralul neodarwiniști și femininul neodarwinistă-neodarwiniste.

! neogrec (ne-o-grec) nu mai trimite, simplist, la grec, ci este menționat ca adjectiv de sine stătător, masculin cu pluralul neogreci și femininul neogreacă (fără plural feminin precizat)

* neoliberal are atât valoare adjectivală, cât și substantivală – masculin cu pluralul neoliberali și femininul neoliberală-neoliberale

* neopozabil (ne-o-po-za-bil) este adjectiv nou, masculin cu pluralul neopozabili și femininul neopozabilă-neopozabile

17 Aug

DOOM 2: neobaroc – neocortex

* neobaroc (ne-o-ba-roc) are două articole dedicate, întrucât are două valori morfologice distincte. Primul sens este unul adjectival, masculin neobaroci și femininul neobarocă-neobaroce. Cea de-a doua valoare este cea substantivală – este neutru, fără a i se indica forma de plural („curent și stil artistic bombastic care încearcă să reînvie barocul”).

* neobedient (ne-o-be-di-ent) apare ca adjectiv masculin cu pluralul neobedienți și femininul neobedientă-neobediente

* neobligatoriu (ne-o-bli-ga-to-riu) este, și el, adjectiv masculin cu femininul neobligatorie și pluralul comun neobligatorii

* neocomunism (ne-o-co-mu-nism) apare ca substantiv neutru. Din aceeași familie lexicală, este introdus și *neocomunist – cu valoare adjectivală și substantivală, masculin cu pluralul neocomuniști și femininul neocomunistă-neocomuniste.

! neocortex (ne-o-cor-tex) este substantiv neutru cu pluralul neocortexuri

17 Aug

Hotel primitor

Nu sunt aşi la ortografie :))

10 Aug

DOOM 2: nemțeasca – nenormat

! neamțeasca este numele unui dans, pentru care nu se dădeau prea multe detalii anterior; acum se precizează valoarea regională a termenului, forma nearticulată – nemțească și genitiv-dativul nemțeștii

! nemțișor-de-câmp (nume de plantă) se scrie folosind cratima și se analizează unitar – substantiv masculin cu pluralul nemțișori-de-câmp

! nene este folosit în registrul popular și familiar, substantiv masculin articulat nenea, având genitiv-dativul lui nenea

! nenic este, ca și până acum, substantiv masculin, dar primește ceva lămuriri suplimentare – este un termen popular, folosit la vocativ cu forma nearticulată nenică și articularea nenicule

* nenormat apare ca adjectiv nou, masculin cu pluralul nenormați și femininul nenormată-nenormate

© 2017 blog.ro-en.ro