Arhiva categoriei 'Limba română'

13 aug.

a moşi

Verbul a moși s-a format, nu de la substantivul moş, aşa cum ar părea, ci direct de la moaşă. De fapt, tot de acolo vine şi moş, prin derivare regresivă, pentru că, în vechime, moșul era omul moaşei, iar el putea avea orice vârstă. Sensul termenului care stă la baza acestei familii lexicale a fost stabilit prin analogie cu albaneza (limbă-soră dinspre partea noastră tracică), în care există moshë („vârstă”).

Prin urmare, în lumea veche, moaşa, femeie respectabilă și cinstită în sat, era – în cel mai adevărat sens al cuvântului – o instituție. Principala ei atribuţie, de al cărei nume a rămas până astăzi legată din punct de vedere etimologic, era moşitul, adică ajutorul dat, la naștere, femeilor din comunitate.

Continuare »

09 aug.

DOOM 2: ortodiascopie – ortoptică

! ortodiascopie trimitea, anterior, la diascopie; acum are articol propriu și două despărțiri corecte în silabe: or-to-di-as-cop-pi-e/or-to-di-a-sco-pi-e; este substantiv feminin cu genitiv-dativul ortodiascopiei și pluralul ortodiascopii („metodă radioscopică pentru obținerea contururilor unui obiect în mărime naturală”)

! ortodonție este substantiv feminin cu genitiv-dativul ortodonției; despărțirea în silabe se face acum în două feluri – or-to-don-ți-e/ort-o-don-ți-e

! ortodox are acum și valoare substantivală, alături de cea adjectivală; are formă pentru masculin cu pluralul ortodocși și femininul ortodoxă-ortodoxe

! ortopter e substantiv neutru cu pluralul ortoptere; se desparte or-top-ter/or-to-pter (ordin de insecte din care fac parte greierele și cosașul)

* ortoptic apare ca noutate, este adjectiv masculin cu pluralul ortoptici și femininul ortoptică-ortoptice; are două variante pentru despărțirea în silabe – or-top-tic/ort-op-tic. Tot nou este și substantivul feminin *ortoptică cu genitiv-dativul ortopticii, care se desparte la fel.

06 aug.

a verbaliza

Termenul a verbaliza este un neologism venit din limba franceză (verbaliser) și înseamnă „a exprima în cuvinte o idee, o experiență”. O altă accepție a cuvântului se referă la „a da un caracter gramatical verbal; a avea caracter verbal”, un echivalent al italienescului verbalizzare.

Dicționarele de neologisme notează două sensuri. Primul este „a face (încheia) un proces-verbal”, iar pentru mine a reprezentat o surpriză reală, pentru că nu am făcut niciodată legătura între cei doi termeni. Cel de-al doilea sens este însă mult mai cunoscut și mai des folosit: „a formula cu voce tare ceea ce era interiorizat”.

Continuare »

02 aug.

DOOM 2: ornitopter – orticonoscop

! ornitopter („aeronavă cu aripi batante”) este substantiv neutru care acceptă acum două despărțiri corecte în silabe: or-ni-top-ter/or-ni-to-pter; pluralul rămâne neschimbat – ornitoptere

! oronim („denumire topografică pentru formele de relief”) este substantiv neutru, cu pluralul oronime, și acceptă acum două silabații: o-ro-nim/or-o-nim. Aceeași schimbare o suferă și mai noul membru al familiei sale lexicale, adjectivul *oronimic („care denumește o formă de relief” – cu pluralul oronimici și femininul oronimică-oronimice), dar și termenii anterior existenți: substantivul !oronimic (neutru cu pluralul oronimice) și substantivul !oronimie (feminin cu genitiv-dativul oronimiei – totalitatea numelor formelor de relief și denumire a științei care le studiază).

! a se ortăci este un regionalism (a se întovărăși) care trece în clasa reflexivelor; are indicativul prezent se ortăcește, imperfectul se ortăcea și conjunctivul prezent să se ortăcească

! ortic este un adjectiv folosit exclusiv pentru substantivul triunghi, având deci singularul cu formă de masculin și pluralul pentru feminine – ortice („triunghi ale cărui vârfuri sunt punctele de intersecție ale înălțimilor cu laturile opuse vârfurilor triunghiului din care sunt coborâte”)

! orticonoscop este sinonim al lui orticon („tub de luat vederi în camerele de televiziune); este substantiv neutru cu pluralul orticonoscoape, care acceptă acum două despărțiri în silabe: or-ti-co-nos-cop/or-ti co-no-scop

30 iul.

a traversa

Verbul a traversa vine din franțuzescul traverser, fiind deci un neologism. Înseamnă „a trece de pe o parte (a unui loc, a unui drum, a unei ape) pe cealaltă parte”, fiind sinonim cu a parcurge, a străbate, a tăia (de-a curmezișul), a trece (peste sau dincolo) – cu referire la munți, țări, mări, oceane etc.

Termenul are și două utilizări mai rar întâlnite, din limbaj marinăresc. Prima se referă la „a prinde ancora cu cârligul de traversieră și a o așeza orizontal”, iar a doua are în vedere acțiunea de „a așeza o vergă travers pe punte”.

Atunci când are sens figurat, cuvântul este echivalent cu a trăi, a simți, a suporta, dar și cu a depăși, deoarece se presupune că asta durează o anumită perioadă de timp, finalizându-se cu eliminarea emoțiilor negative și ducerea la bun sfârșit a unui proces de vindecare. Se traversează, astfel, perioade dificile ori crize de tot soiul.

Continuare »

26 iul.

DOOM 2: Orient – ornat

* Orient (zonă geografică) se desparte O-ri-ent și este substantiv propriu neutru. Din aceeași familie cu el, apar două compuse, ambele substantive comune neutre: *Orientul Apropiat (O-ri-en-tul A-pro-pi-at) și *Orientul Mijlociu (O-ri-en-tul Mij-lo-ciu).

* ori încotro este o structură alcătuită din conjuncție + adverb – du-te acolo ori încotro vrei

* orișicât (ori-și-cât) are acum și valoare adverbială. Este folosit în registrul popular, la fel ca și !orișicâți – pronume nehotărât masculin, cu femininul orișicâte și genitiv-dativul orișicâtora.

* ORL / O.R.L. se citește orele și este substantiv neutru

! ornat este în continuare substantiv neutru, dar primește câteva lămuriri suplimentare; este un termen învechit, al cărui plural – ornate este sinonim cu odăjdii (veșminte de ceremonie)

© 2018 blog.ro-en.ro